×

Steve Payne Hockey Cards

Year    Set Name Card # Price Photo
1979 O-Pee-Chee 64
1979 Topps 64
1980 O-Pee-Chee 274
1980 Topps 139
1981 O-Pee-Chee 166
1981 Topps W110
1982 O-Pee-Chee 172
1983 O-Pee-Chee 178
1984 O-Pee-Chee 106
1984 Topps 80
1985 O-Pee-Chee 65
1985 Topps 65
1986 O-Pee-Chee 219