×

Yadier Alvarez Baseball Cards

Year    Set Name Card # Price Variation
2016 Bowman Chrome Prospects Autographs YA
2016 Bowman Prospect Autographs CPA-YA Refractor
2016 Bowman Prospect Autographs CPA-YA Green Refractor
2016 Bowman Prospect Autographs CPA-YA Red Shimmer Refractor
2016 Bowman Prospect Autographs CPA-YA Orange Refractor
2016 Bowman Prospect Autographs CPA-YA Gold Refractor
2016 Bowman Prospect Autographs CPA-YA Red Refractor
2016 Bowman Prospect Autographs CPA-YA Orange Shimmer Refractor
2016 Bowman Prospect Autographs YA Chrome
2017 Bowman High Tek BHT-YA Black Rainbow
2017 Bowman High Tek BHT-YA Gold Rainbow
2017 Bowman High Tek BHT-YA Rush Diffractor
2017 Bowman High Tek BHT-YA Orange Magma Diffractor
2017 Bowman High Tek BHT-YA Printing Proof
2017 Bowman High Tek BHT-YA Red Orbit Diffractor
2017 Bowman High Tek BHT-YA Green Rainbow
2017 Bowman High Tek BHT-YA Tidal Diffractor
2017 Bowman High Tek BHT-YA Black Galactic Diffractor
2017 Bowman High Tek YA